Khoa Kỹ thuật hạ tầng và môi trường đô thị thuộc Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội.