THÔNG BÁO VỀ THỦ TỤC NỘP HỒ SƠ XÁC NHẬN NHẬP HỌC ĐỐI VỚI THÍ SINH TRÚNG TUYỂN ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY ĐỢT 1 NĂM 2021 THEO PHƯƠNG THỨC XÉT TUYỂN BẰNG KẾT QUẢ THI THPT VÀ PHƯƠNG THỨC THI TUYỂN KẾT HỢP VỚI XÉT TUYỂN

Các bạn xem thêm thông tin tại đây: http://hau.edu.vn/Thong-bao-ve-thu-tuc-nop-ho-so-xac-nhan-nhap-hoc-doi-voi-thi-sinh-trung-tuyen-dai-hoc-he-chinh-quy-Dot-1-nam-2021-theo-phuong-thuc-xet-tuyen-bang-ket-qua-thi-THPT-va-phuong-thuc-thi-tuyen-ket-hop-voi-xet-tuyen_n2409.html

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.