Nhóm nghiên cứu mạnh

Hiện tại Khoa có 01 nhóm nghiên cứu mạnh