Giảng viên-Nhà khoa học

Hiện tại khoa có 60 Giảng viên cơ hữu.