THÔNG BÁO VỀ THỦ TỤC NỘP HỒ SƠ XÁC NHẬN NHẬP HỌC ĐỐI VỚI THÍ SINH TRÚNG TUYỂN ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY ĐỢT 1 NĂM 2021 THEO PHƯƠNG THỨC XÉT TUYỂN BẰNG KẾT QUẢ THI THPT VÀ PHƯƠNG THỨC THI TUYỂN KẾT HỢP VỚI XÉT TUYỂN

Các bạn xem thêm thông tin tại đây: http://hau.edu.vn/Thong-bao-ve-thu-tuc-nop-ho-so-xac-nhan-nhap-hoc-doi-voi-thi-sinh-trung-tuyen-dai-hoc-he-chinh-quy-Dot-1-nam-2021-theo-phuong-thuc-xet-tuyen-bang-ket-qua-thi-THPT-va-phuong-thuc-thi-tuyen-ket-hop-voi-xet-tuyen_n2409.html

THÔNG BÁO VỀ THỦ TỤC NỘP HỒ SƠ XÁC NHẬN NHẬP HỌC ĐỐI VỚI THÍ SINH TRÚNG TUYỂN ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY ĐỢT 1 NĂM 2021 THEO PHƯƠNG THỨC XÉT TUYỂN BẰNG KẾT QUẢ THI THPT VÀ PHƯƠNG THỨC THI TUYỂN KẾT HỢP VỚI XÉT TUYỂN

Các bạn xem thêm thông tin tại đây : http://hau.edu.vn/Thong-bao-ve-thu-tuc-nop-ho-so-xac-nhan-nhap-hoc-doi-voi-thi-sinh-trung-tuyen-dai-hoc-he-chinh-quy-Dot-1-nam-2021-theo-phuong-thuc-xet-tuyen-bang-ket-qua-thi-THPT-va-phuong-thuc-thi-tuyen-ket-hop-voi-xet-tuyen_n2409.html

QUYẾT ĐỊNH CÔNG NHẬN ĐIỂM TRÚNG TUYỂN VÀ THÍ SINH TRÚNG TUYỂN ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY ĐỢT 1 NĂM 2021 ĐKXT BẰNG PHƯƠNG THỨC XÉT TUYỂN DỰA VÀO KẾT QUẢ THI TỐT NGHIỆP THPT VÀ PHƯƠNG THỨC THI TUYỂN KẾT HỢP VỚI XÉT TUYỂN

Các bạn xem thêm thông tin tại đây: http://hau.edu.vn/Quyet-dinh-cong-nhan-diem-trung-tuyen-va-thi-sinh-trung-tuyen-dai-hoc-he-chinh-quy–Dot-1-nam-2021-DKXT-bang-phuong-thuc-xet-tuyen-dua-vao-ket-qua-thi-tot-nghiep-THPT-va-phuong-thuc-thi-tuyen-ket-hop-voi-xet-tuyen_n2408.html