Họ và tên: NGHIÊM VÂN KHANH
Học hàm, học vị: PGS. TS. Phó trưởng khoa
Chuyên ngành: Kỹ thuật môi trường
Đào tạo: Đại học Xây dựng
Tel: 0912348595
Email: khanhnv@hau.edu.vn
Website:

Họ và tên: NGUYỄN HỒNG VÂN
Học hàm, học vị: Thạc sỹ
Chuyên ngành: Kỹ thuật môi trường
Đào tạo: Đại học Xây dựng
Tel: 0982573009
Email: Vanh@hau.edu.vn
Website:

Họ và tên: LÝ KIM CHI
Học hàm, học vị: Thạc sỹ
Chuyên ngành: Cơ sở công nghệ môi trường
Đào tạo: Đại học Khoa học Tự nhiên Hà Nội
Tel: 0989868786
Email: lykimchidhkt@gmail.com
Website:

Họ và tên: NGUYỄN QUỐC ANH
Học hàm, học vị: Thạc sỹ
Chuyên ngành: Kỹ thuật môi trường
Đào tạo: Đại học Xây dựng Hà Nội
Tel: 0969661510
Email: anhnguyen.xd91@gmail.com
Website:

Họ và tên: NGUYỄN THỊ THU HÀ
Học hàm, học vị: Thạc sỹ
Chuyên ngành: Kỹ thuật môi trường
Đào tạo: Đại học Khoa học Tự nhiên – Đại học Quốc gia Hà Nội
Tel:
Email:
Website: