THÔNG TIN GIẢNG VIÊN

 1. Họ và tên: TRẦN QUANG HUY
 2. Nam/nữ: Nam
 3. Ngày/ tháng/ năm sinh: 12/6/1984
 4. Đơn vị công tác: Bộ Môn Chuẩn bị kỹ thuật
  Khoa Kỹ thuật hạ tầng và môi trường Đô Thị
  Trường ĐH Kiến trúc Hà Nội
 5. Học vị: Thạc sĩ
 6. Học hàm:
 7. Số điện thoại: 0843835588
 8. Email: tranquanghuy84@gmail.com

THÔNG TIN GIẢNG VIÊN

 1. Họ và tên: ĐINH THỊ THU HOÀI
 2. Nam/nữ: Nữ
 3. Ngày/ tháng/ năm sinh: 08/4/1986
 4. Đơn vị công tác: Bộ Môn Chuẩn bị kỹ thuật khu đất xây dựng đô thị
  Khoa Kỹ thuật hạ tầng và môi trường Đô Thị
  Trường ĐH Kiến trúc Hà Nội
 5. Học vị: Thạc sĩ 
 6. Học hàm:
 7. Số điện thoại:
 8. Email: hoai.dinh86@gmail.com