Họ và tên: TRẦN VĨNH HÀ
Học hàm, học vị: Tiến sỹ
Chuyên ngành: Giao thông
Đào tạo: Hokkaido, Nhật Bản
Tel:
Email: tranhadhkt@gmail.com
Website:

Họ và tên: VŨ HUYỀN THANH
Học hàm, học vị: Thạc sỹ
Chuyên ngành: Giao thông
Đào tạo: Đại học Kiến Trúc Hà Nội
Tel:
Email: huyenthanhvu.hau@gmail.com
Website:

Họ và tên: NGUYỄN THỊ THANH HUYỀN
Học hàm, học vị:Thạc sỹ
Chuyên ngành: Giao thông đô thị
Đào tạo: Đại học Kiến Trúc Hà Nội
Tel: 0989138803
Email: huyenntt@hau.edu.vn
Website:

Họ và tên: ĐẶNG THỊ NGA
Học hàm, học vị: Thạc sỹ
Chuyên ngành: Giao thông
Đào tạo: Đại học Kiến Trúc Hà Nội
Tel:
Email: dangngaksdt@gmail.com
Website:

Họ và tên: UÔNG PHƯƠNG LAN
Học hàm, học vị: Thạc sỹ
Chuyên ngành: Giao thông
Đào tạo: Đang theo học chương trình Tiến sỹ chuyên ngành Kỹ thuật giao thông tại Đại học Missouri – Hoa Kỳ
Tel: 0904148556
Email: uongphuonglan@gmail.com
Website:

Họ và tên: LÊ VĂN CHÈ
Học hàm, học vị: Thạc sỹ
Chuyên ngành: Giao thông đô thị
Đào tạo: Đại học Kiến Trúc Hà Nội
Tel: 0961593638
Email: chelv@hau.edu.vn
Website:

Họ và tên: THÂN ĐÌNH VINH
Học hàm, học vị: Thạc sỹ
Chuyên ngành: Giao thông
Đào tạo: Đại học Kiến Trúc Hà Nội
Tel: 0904956323
Email: Thandinhvinh08@gmail.com
Website:

Họ và tên: NGUYỄN MẠNH HÙNG
Học hàm, học vị: Thạc sỹ
Chuyên ngành: Giao thông
Đào tạo: Đại học Xây Dựng Hà Nội
Tel: 0913004724
Email: kthung1978@gmail.com
Website: